Żyro

W bankowości jest tradycyjną nazwą rozliczeń finansowych, o charakterze bezgotówkowym, będących w żyrowym obrocie. Żyro to także przeniesienie praw z weksla przez jego właściciela na korzyść innej osoby albo poręczenie dokonania zapłaty sumy wekslowej przez osobę trzecią (żyranta) potwierdzone jej podpisem na odwrocie weksla.