Zastawnik

Wierzyciel, którego wierzytelność została zabezpieczona poprzez ustanowienie zastawu na ruchomości lub niektórych prawach zbywalnych takich jak np.: akcje lub obligacje. W przypadku niespłacenia wierzytelności zastawnik uzyskuje prawo do sprzedaży rzeczy ( prawa zbywalnego), na której ustanowiono zastaw w celu zaspokojenia wierzytelności z uzyskanej sumy.