Zastaw rejestrowy

Stanowi gwarancję dla roszczeń wierzyciela w stosunku do dłużnika. Dłużnik zachowuje prawo do korzystania z przedmiotu zastawu. Osoby trzecie mają prawo uzyskania informacji o takim zastawie. Zastaw ustanawiany jest w postaci umowy oraz wpisu w rejestrze zastawów. Zastaw można ustanowić np.: na rzeczy, zbiorach rzeczy, prawach papierów wartościowych.