Zastaw prawidłowy z wydaniem rzeczy

Zastaw dokonany na warunkach określonych w przepisach kodeksu cywilnego, przedmiotem zastawu może być ruchomość oraz zbywalne prawa majątkowe. Zastaw dla swojej ważności wymaga formy umowy pisemnej sporządzonej pomiędzy właścicielem rzeczy będącej przedmiotem zastawu a wierzycielem. Dłużnik zobowiązany jest wydać przedmiot zastawu wierzycielowi lub innej osobie wskazanej w umowie.