Zapis udziałowy

Dla akcji w formie dokumentu papierowego, jako zapis udziałowy rozumiemy część akcji zawierającą następujące informacje: nazwę spółki, miejsce zarejestrowania spółki, wysokość kapitału akcyjnego w raz z podziałem na liczbę akcji, wartość nominalną jednej akcji wraz z określeniem rodzaju akcji( imienna, na zlecenie, na okaziciela,), podpis członka emisji oraz datę emisji.