Wspólnota majątkowa

Wspólnota majątkowa powstaje pomiędzy małżonkami automatycznie w chwili zawarcia związku małżeńskiego. Obejmuje przedmioty majątkowe nabyte przez oboje małżonków lub przez jednego z nich w zakresie określonym przez ustawę lub umowę. Na wspólny majątek składają się również przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem ustawowej wspólnoty. Małżonkowie odpowiadają wspólnie za swoje zobowiązania, również te zaciągnięte przez jedną ze stron. Wyróżnia się trzy rodzaje wspólnoty majątkowej: ustawową, umowną ograniczoną oraz umowną rozszerzoną.