Współczynnik wypłacalności

Znany również, jako współczynniki bazylejski. Obliczamy go dzieląc wielkość funduszy własnych netto banku przez wielkość aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych wynik mnożymy przez wagę ryzyka. Współczynnik pokazuje na ile kapitał banku pokrywa ponoszone przez bank ryzyko kredytowe. Wysoka wartość współczynnika wskazuje zazwyczaj na unikanie przez bank ryzyka kredytowego