Weksel inwestycyjno-komercyjny

Znane również, jako krótko terminowe papiery dłużne przedsiębiorstw- niezabezpieczone możliwe do zbycia zobowiązania pieniężne imienne lub na okaziciela. Posiadają ściśle określoną wartość nominalną oraz datę zapadalności. Emitentami są przedsiębiorstwa o uznanej silnej pozycji rynkowej. Rolę agencji emisyjnej pełnią zazwyczaj biura maklerskie lub banki.