Warunki promocji Groupon

Warunki promocji – “Pożyczka za 0 zł”

 

§ 1 Ogólne informacje

  • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Promocji „Pożyczka za 0 zł”.
  • Za program Promocyjny „Pożyczka za 0 zł” (dalej: “Promocja”) odpowiada Kredito24 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-021 przy ul. Chmielnej 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000429058 i z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000,00 zł opłaconym w całości. (dalej: “Organizator” lub “Kredito24”)
  • Kredito24 jest administratorem danych osobowych Pożyczkobiorców w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
  • Dane osobowe Pożyczkobiorców będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Kredito24 siedzibą w Warszawie, 00-021 przy ul. Chmielnej 19 lub w jednej z firm z grupy Kreditech Holding SSL GmbH, w celu przeprowadzenia Programu
  • Pożyczkobiorcy, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych, służy prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych ze zbioru
  • Użyte w Regulaminie wyrażenia przyjmują znaczenie nadane im przez Umowę Ramową Pożyczki, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej
  • Ilekroć w Regulaminie mowa o wynagrodzeniu rozumie się przez to przysługujące Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy wynagrodzenie za udzieloną mu Pożyczkę w postaci prowizji, odsetek i innych opłat

§ 2 Czas trwania programu

  • Promocja trwa od dnia 06/08/2014 do 6/11/2014.
  • Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Pożyczkobiorców w okresie jej trwania.

§ 3 Uczestnictwo w Promocji

1. Prawo do umorzenia Wynagrodzenia Kredito24 nabywają Pożyczkobiorcy, którzy spełnią wszystkie z następujących warunków:
1.1. całkowicie spłacą pożyczkę w ciągu 30 dni od dnia wypłacenia pożyczki,
1.2. są nowymi klientami, tj. nigdy wcześniej nie korzystali z usług Kredito24,
1.3. złożą wniosek pożyczkowy i otrzymają pożyczkę od Kredito24 w czasie trwania niniejszej promocji.
2. W przypadku niedotrzymania 30-dniowego terminu spłaty, o którym mowa w § 4 ust. 1.1., Organizator naliczy Pożyczkobiorcy Wynagrodzenie zgodne z § 4. Umowy Ramowej Pożyczki, począwszy od dnia wypłacenia pożyczki na konto Pożyczkobiorcy.
3. Długość wybranego okresu pożyczki nie ma wpływu na uczestnictwo w Promocji. Tj. umorzenie Wynagrodzenia dotyczy zarówno pożyczek udzielonych na okres np. 7 dni, jak i 30 dni o ile warunki, o których mowa w § 4 ust. 1. są zachowane

 

§ 4 Postanowienia końcowe
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na Stronie Internetowej Organizatora. Biorąc udział w Programie Pożyczkobiorca akceptuje treść niniejszego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Pożyczkobiorca powinien zakończyć działania związane z Programem. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi pożyczki dostępnymi w ofercie Kredito24, o ile Kredito24 nie ustanowiło inaczej. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin mają zastosowanie postanowienia Umowy Ramowej Pożyczki oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

 

Uwaga!!!

Przypominamy, że prawo do umorzenia Wynagrodzenia Kredito24 nabywają Pożyczkobiorcy, którzy spełnią warunki niniejszego § 3 w szczególności całkowicie spłacą pożyczkę w ciągu 30 dni od dnia wypłacenia pożyczki.