Warrant

1)w handlu papier wartościowy potwierdzający złożenie towary w tzw. domu składowym, 2) w obrocie finansowym rodzaj instrumentu pochodnego którego emitent zobowiązany jest w stosunku do nabywcy do zapłacenia różnicy pomiędzy ceną instrumentu pochodnego a ceną giełdową papieru będącego podstawą do obliczenia wartości instrumentu pochodnego.