Umowa kredytowa

Umowa kredytowa jest porozumieniem o charakterze cywilnoprawnym (patrz: prawo bankowe) precyzującym warunki, na jakich kredytodawca zobowiązuje się przekazać do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę środków finansowych na podany w umowie czas oraz cel. Według polskiego prawa bankowego umowa kredytowa powinna być zawarta w formie pisemnej. Porozumienie winno być umową odpłatną, tzn. z ustalonym oprocentowaniem kredytu, a także określonymi stronami umowy, kwotą kredytu, czasem trwania umowy oraz terminami spłaty zobowiązania. W umowie kredytowej formułuje się ponadto wzajemne zobowiązania pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą, wskazuje formę zabezpieczenia kredytu, warunki wypowiedzenia oraz sposób wykorzystania kredytu. Przeważnie kredyt udzielany jest w formie bezgotówkowej (za wyjątkiem kredytów konsumpcyjnych).