Tytuł wykonawczy

Tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Klauzula wykonalności nadawana jest najczęściej przez sąd pierwszej instancji, w którym toczy się sprawa. Tytuł wykonawczy jest dokumentem urzędowym, stanowiącym podstawę prowadzenia egzekucji, uprawnia do zajęcia i sprzedaży egzekucyjnej. Dłużnik całym swoim majątkiem odpowiada za swoje zobowiązania. Tytułem wykonawczym jest wyłącznie oryginał dokumentu.