Transza

Część kredytu, która etapami zostaje wypłacana kredytobiorcy. W przypadku wysokich kredytów transze stanowią zabezpieczenie dla banku w razie, gdyby nie doszło do wypełnienia jakiegoś z warunków umowy (niedotrzymanie harmonogramu realizacji inwestycji, utrata zdolności kredytowej), gdyż bank może wstrzymać wypłacenie kolejnej części.