Transakcje zamiany stóp procentowych

Banki wymieniają się zobowiązaniami o różnym oprocentowaniu. Bank A przejmuje zobowiązania banku B dotyczące zmiennego oprocentowania środków zaś bank B przejmuje od A zobowiązania z tytułu stałego oprocentowania środków. Transakcja ta dotyczy jedynie stóp procentowych. Transakcja może dotyczyć również wymiany jednego zmiennego oprocentowana na inne oprocentowanie zmienne.