Transakcje zamiany podwójnej

Polegają na połączeniu transakcji zamiany walutowej z transakcjami zamiany stóp procentowych. Przykładowo bank A dokonuje z bankiem B wymiany zobowiązania o stałej stopie procentowej zaciągniętego w walucie jednego kraju na zobowiązanie o zmiennej stopie procentowej zaciągnięte w walucie innego kraju.