Sprawozdanie z przepływu środków pienięż

Jest zestawieniem wpływów i wydatkowana środków pieniężnych w danym okresie pozwalającym poznać źródła dochodu oraz kosztów. Pozwala poznać płynność finansową. W bakowości opisuje zmiany sytuacji w obszarach: operacyjny( wielkość udzielonych kredytów i przyjętych depozytów), inwestycyjnym( zmiany w majątku trwałym i posiadanych papierach wartościowych), finansowej( wypłacona dywidenda, własne papiery dłużne)