Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe (tzw. financial reports) przedstawia wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Sporządzane jest zgodnie z zasadami rachunkowości. Sprawozdanie składa się z czterech dokumentów finansowych obowiązkowo sporządzanych i publikowanych przez banki. W skład sprawozdania finansowego wchodzą: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.