Skrypt dłużny

Dłużne papiery wartościowe o terminie zapadalności od 1 do 10 lat( rzadko dłuższe) emitowane przez państwa, instytucje ponadnarodowe oraz podmioty gospodarcze. W większości nieposiadające zabezpieczenia, rodzą, więc większe ryzyko dla ich nabywców. Stanowią przedmiot obrotu na rynkach giełdowych oraz pozagiełdowych (w takim przypadku obrót organizują agencji emisyjni)