Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej- jest to ryzyko jakie ponosi bank w związku ze zmianami na rynku finansowym. Wynika ono ze zmian stóp procentowych w banku centralnym lub niedopasowania banku do zmian w gospodarce. Ryzyko takie niesie wiele różnego rodzaju zagrożeń dla banku, dlatego ważne jest sporządzanie raportów dotyczących aktywów i pasywów.