Ryzyko płynności

Ryzyko związane z sytuacją, w której bank utraci zdolność do wywiązywania się z bieżących zobowiązań płatniczych w terminie. Przyczyną utraty płynności przez bank są nieterminowe spłaty wierzytelności oraz przedwczesne wycofywanie depozytów. Utrata płynności wpływa negatywnie na wyniki finansowe banku. Banki ograniczają ryzyko płynności m.in. przez zróżnicowanie portfela aktywów, kredytów czy papierów wartościowych, również poprzez lokaty międzybankowe czy tworzenie rezerw.