Ryzyko kredytowe

Ryzyko banku udzielającego kredyt związane z możliwością niespłacenia należności przez kredytobiorcę ( całości bądź części zobowiązań). W celu zmniejszenia ryzyka kredytowego bank przeprowadza ocenę zdolności przyszłego kredytobiorcy do spłacenia zaciągniętego zobowiązania. Powszechne jest wymaganie przez banki dodatkowych zabezpieczeń(poręczenie, zastaw, hipoteka, gwarantujących spłacenie wierzytelności.