Ryzyko bankowe

W bankowości wyróżnia się specyficzne ryzyka charakterystyczne dla działalności bankowej. Podstawowym jest ryzyko kredytowe wynikające z zaprzestania spłacania należności przez kredytobiorców. Ryzyko stopy procentowej związane z możliwością gwałtownych zmian stóp procentowych. Ryzyko walutowe związane z możliwymi niekorzystnymi zmianami na rynku walutowym. Ryzyko utraty płynności w przypadku gwałtownego wycofywania depozytów.