Remburs

Oznacza świadczenie polegające na zwrocie wyłożonych środków stosowane szczególnie przy wypłatach z akredytywy dokumentowej. Ustanawia go bank eksportera w banku importera na podstawie właściwej akredytywy dokumentowej, po wypłaceniu eksporterowi na podstawie dokumentów sumy wierzytelności bank eksportera zwraca się do banku importera o dokonanie należnej płatności.