Regulamin programu “Zaproś znajomego”

Regulamin promocji “Zaproś znajomego”

 

§ 1 Ogólne informacje
1. Promocja „Zaproś znajomego” (dalej: “Promocja ”) organizowany jest przez Kreditech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-909 przy ul. Irlandzkiej 9A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000429058, nr NIP:5252534005, REGON 146209189, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł (dalej: “Organizator” lub “Kredito24″)
2. Kredito24 jest administratorem danych osobowych Pożyczkobiorców w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
3. Dane osobowe Pożyczkobiorców będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Kredito24 w Warszawie przy ul.Irlandzkiej 9A, w celu przeprowadzenia Promocji.
4. Pożyczkobiorcy, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych, służy prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych ze zbioru.
5. Użyte w Regulaminie wyrażenia przyjmują znaczenie nadane im przez Ramową Umowę Pożyczki, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
6. Ilekroć w Regulaminie mowa o wynagrodzeniu rozumie się przez to przysługujące Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy wynagrodzenie za udzieloną mu Pożyczkę w postaci prowizji, odsetek i innych opłat.
§ 2 Czas trwania programu
1. Promocja trwa od dnia 01.09.2014 do odwołania. Data zakończenia Programu zostanie podana na stronie internetowej www.kredito24.pl (dalej: „Strona Internetowa”) z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Zakończenie Promocji nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Pożyczkobiorców w okresie jego trwania.
§ 3 Uczestnictwo w Programie
1. Premia , o której mowa w § 4, przysługuje Pożyczkobiorcy, który:
a. polecił Pożyczkę Kredito24 innej osobie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem,
b. nie zalega ze spłatą Pożyczki udzielonej mu przez Kredito24.
2. Przez “polecenie Pożyczki” rozumie się podanie przez Pożyczkobiorcę na Stronie Internetowej www.kredito24.pl, adresu poczty elektronicznej albo dostępu do konta na portalu społecznościowym Facebook, przez opublikowanie postów na tablicach osób będących znajomymi Użytkownika Promocji .
3. Polecenie Pożyczki jest ważne przez cały okres trwania Promocji .
4 W Promocji nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Kredito24 Polska sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższej rodziny, małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo, a także pośrednicy finansowi oraz ich pracownicy i przedstawiciele, którzy na podstawie odrębnych umów, świadczą usługi na rzecz Kreditech Polska Sp. z o.o.,
5. Promocją zostaje objęty każdy Pożyczkobiorca, który otrzyma Pożyczkę na zasadach określonych w Ramowej Umowie Pożyczki dostępnej na Stronie Internetowej Organizatora w czasie trwania Promocji.
6. Przez “Użytkownika” Promocji “Zaproś znajomego” rozumie się osobę, która:
a. posiada aktywne konto “użytkownika zapraszającego” w Kredito24, a konta będą udostępniane przez Organizatora za pośrednictwem strony internetowej www.kredito24.pl wraz z instrukcjami dla Promocji “Zaproś znajomego”
b. jest osobą pełnoletnią zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce
c. jest mieszkańcem Polski
7. Nowy Klient wypełniając Wniosek o Pożyczkę na Stronie Internetowej Organizatora, przystępuje do Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
8. Organizator może, według własnego uznania, anulować konta Użytkowników, którzy nie spełniają wymaganych warunków Promocji .
§ 4 Zasady udzielania Bonusów oraz Rabatów
1. Nowemu Użytkownikowi Promocji , który polecił Pożyczkę Kredito24 innej osobie, wypłacana jest kwota w wysokości 200 PLN za każdego Nowego Klienta, któremu zostanie udzielona Pożyczka, zwana dalej “premią”.
2. Użytkownikowi posiadającemu Pożyczkę w Kredito24, który polecił serwis www.kredito24.pl innej osobie, odejmowana jest kwota w wysokości 200 zł od wartości zobowiązania za każdego poleconego przez Użytkownika Nowego Klienta, któremu zostanie udzielona Pożyczka, zwana dalej “Rabatem” ”.
3. Rabat przysługuje Pożyczkobiorcy pod warunkiem, że nie zalega on ze spłatą zaciągniętej przez siebie Pożyczki
4. Pożyczkobiorca, który w ramach Promocji poleca pożyczkę Kredito24 innym osobom, nabywając uprawnienie do Rabatu, po przekroczeniu wysokości prowizji, należnej Pożyczkodawcy, z tytułu udzielone pożyczki, będzie nabywał prawo do Premii zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu.
5. Wypłacanie Premia oraz udzielanie Rabatu nastąpi, w terminie 21 dni od dnia kiedy upłynął termin do odstąpienia od Umowy Pożyczki, przez Nowego Klienta. 6.. Pożyczkę można polecić nie więcej niż 200 (dwustu) osobom miesięcznie. Pożyczkobiorca nie jest uprawniony do otrzymania Kwoty Pieniężnej ponad limit osób wskazany w niniejszym postanowieniu.
7. Informacje o potwierdzonych referencjach zostaną ujęte na profilu użytkownika.
8. W przypadku gdy Użytkownik Promocji nie jest posiadaczem pożyczki w Kredito24, kwota Premii jest przelewana na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.
9. W przypadku zamknięcia przez Pożyczkobiorcę jego Rachunku Bankowego traci on prawo do otrzymania Premii .
10. Decyzja o akceptacji lub odrzuceniu wniosku Nowego Klienta o Pożyczkę jest udzielana przez Pożyczkodawcę, na zasadach i warunkach zawartych w Ramowej Umowie Pożyczki.
11. Organizator może, według własnego uznania, stwierdzić nieważność i odmówić wypłaty Premii, lub udzielenia Rabatu z tytułu polecenia , wykonanego niezgodnie z warunkami niniejszego regulaminu
12. Uzyskana Premia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U.2012, poz.361 z późn. zm).
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na Stronie Internetowej Organizatora.
2. Decydując się na udział w Promocji , Pożyczkobiorca, bądź Nowy Użytkownik akceptują treść niniejszego Regulaminu.
3. Kredito24 zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i o zmianach tych poinformuje Pożyczkobiorców 3 dni przed ich wprowadzeniem, na Stronie Internetowej. Zmiany będą mogły być wprowadzone m.in. w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a. zmiany poziomu inflacji ogłoszonej przez GUS,
b. zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych,
c. zmiany cen usług, z których Kredito24 korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności
d. zmiany przepisów prawa, zakresu lub formy świadczonych usług, w zakresie, w jakim te, zmiany wpływają na realizację postanowień umów zawartych przez Kredito24,
e. zmiany poziomu ryzyka kredytowego,
f. zmiany oferty produktowej.
zmiana, nie powoduję utraty, bądź zmiany praw nabytych przez Uczestników przed zmianą Regulaminu.
4. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)