REGULAMIN KONKURSU “zaPREZENTUJ się na Święta z Kredito24.pl”

REGULAMIN KONKURSU “zaPREZENTUJ się na Święta z Kredito24.pl”
(zwany dalej “Regulaminem”)

§ 1. Zasady ogólne

1. Organizatorem konkursu “zaPREZENTUJ się na Święta z Kredito24.pl” (zwanym dalej “Konkurs”) jest spółka działająca pod firmą Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 32, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429058, posiadająca NIP 52525340044, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN.
2. Czynności techniczne związane z obsługą napływających zgłoszeń w Konkursie oraz wysyłką nagród realizować będzie Organizator.
3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://pl-pl.facebook.com/Kredito24PL
4. Fundatorem i przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest Organizator.

§2. Słownik pojęć

1. Uczestnik – osoba fizyczna, która zarejestrowała się na stronie konkursowej, która spełnia wymagania z §7 Regulaminu.
2. Jury – 3 osoby wybrane przez Organizatora, dokonujące wyboru Zwycięzców do nagrody głównej oraz przyznania pozostałych nagród do ich wyczerpania.
3. Nagroda – Produkty z listy Nagród, oferowanych Uczestnikom w ramach Konkursu, zamieszczonej i aktualizowanej na Stronie Internetowej Konkursu.
4. Nagroda główna – Zestaw kawowy: ekspres do kawy oraz zapas kawy.
5. Nagroda gwarantowana – Zestaw produktów spożywczych Polskie Marki. W skład zestawu wchodzą: wędliny i inne produkty spożywcze wiodących polskich producentów.
6. Regulamin – regulamin niniejszego Konkursu.
7. Strona konkursowa – strona https://pl-pl.facebook.com/Kredito24PL
8. Zdjęcie – zrobione przez Uczestnika zdjęcie przedstawiające „zaPrezentowane Święta z Kredito24.pl”.
9. Zwycięzcy – osoby wyłonione przez głosowanie fanów oraz Jury, którym została przyznana nagroda.

 

§3. Zasady Konkursu

 

1. Zadanie polega na przesłaniu rodzinnego zdjęcia związanego z tematyką Świąt Bożego Narodzenia i wyborze opcji „Lubię to” dla profilu Kredito24.pl zlokalizowanym na stronie:  https://pl-pl.facebook.com/Kredito24PL
2. Konkurs rozpocznie się 21 grudnia 2016 roku i będzie trwał do 7 stycznia 2016 roku na domenie https://pl-pl.facebook.com/Kredito24PL należącej do Organizatora.
3. Konkurs kończy się w dniu 7 stycznia 2016 r. o godzinie 23:59.
4. Zdjęcia należy przesyłać w aplikacji konkursowej dostępnej pod adresem https://pl-pl.facebook.com/Kredito24PL
5. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin.
6. Uczestnik na zdjęciu musi umieścić karteczkę z napisem „zaprezentuj się na Święta z Kredito24.pl” w celu weryfikacji zdjęcia.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

§4. Zasady wzięcia udziału w Konkursie

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla Uczestników, spełniających warunki z § 7.
2. Konkurs prowadzony jest na platformie internetowej Facebook pod linkiem https://pl-pl.facebook.com/Kredito24PL
3. Organizator zastrzega możliwość moderacji zdjęć , na co Uczestnik wyraża zgodę.

 

§5. Nagroda

 

1. Nagroda Główna – Zestaw kawowy, w skład którego wchodzą: ekspres do kawy marki Krups Dolce Gusto oraz zapas kawy, o wartości nominalnej 400,00 złotych brutto każdy, zestaw kawowy do wydania Zwycięzcom wybranym przez Jury – sztuk 3.
2. Nagroda gwarantowana dla wszystkich Zwycięzców – Zestaw Produktów Polskie Marki. W skład zestawu wchodzą: wędliny i inne produkty spożywcze wiodących polskich producentów o wartości 70,00 złotych brutto każdy; zestaw – sztuk 10.
3. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
4. Nagroda jest przypisana wyłącznie wyłonionemu w konkursie Zwycięzcy i nie może być przeniesiona na osoby trzecie.
5. Organizator może unieważnić Konkurs, w sytuacji gdyby poziom zgłoszonych prac był niesatysfakcjonujący lub gdyby w ramach Konkursu wpłynęło do Organizatora mniej niż 10 zdjęć.

§6. Zasady wyłonienia zwycięzców Konkursu

 

1. Zwycięzcami Konkursu zostanie 10 uczestników, których zdjęcia spełniające wymagania opisane w §3 ust.1, otrzymają największa liczbę głosów od użytkowników serwisu Facebook. Następnie spośród tychże 10 uczestników o największej ilości głosów zostaną wybrane przez Jury 3, zdaniem Jury najlepsze i najbardziej kreatywne zdjęcia.
2. Użytkownicy serwisu Facebook mogą głosować raz dziennie na wybrane przez siebie zdjęcie z karteczką.
3. Jury będzie składać się z 3 osób i wybierze zwycięzców do 3 nagród głównych.
4. Jeden Uczestnik może maksymalnie wygrać jedną nagrodę główną, a każdy ze zwycięzców otrzyma nagrodę gwarantowaną.
5. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona do dnia 13 stycznia 2016 roku poprzez jej opublikowane w aplikacji konkursowej na stronie: https://pl-pl.facebook.com/Kredito24PL
6. Zwycięzcy zostaną poproszeni przez Organizatora o przesłanie danych do wysyłki nagród w wiadomości prywatnej poprzez stronę: https://pl-pl.facebook.com/Kredito24PL . Termin nadsyłania danych upływa w dniu 20 stycznia 2016 roku.
7. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców w przeciągu 30 dni od daty otrzymania przez Organizatora danych adresowych od Uczestnika, przesyłką kurierską na adres podany w zgłoszeniu.
8. Uczestnik, umieszczając zdjęcia, udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z tego materiału przez okres 1 roku, na następujących polach eksploatacji (facebook.com, instagram.com), a w szczególności:
1) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), wyłącznie dla potrzeb nadawczych, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
2) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
3) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek 3 serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
4) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii), przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
5) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii), za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
6) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.
9. Udzielenie licencji, o której mowa w § 6 ust. 8 Regulaminu na wymienionych w tym paragrafie polach eksploatacji jest nieodpłatne i nieograniczone terytorialnie.
10. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod konto innego użytkownika, próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu lub zasad fair play. Wykluczenie uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem. Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony o wykluczeniu we wiadomości przesłanej za pośrednictwem komunikatora na portalu facebook.pl
11. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłaną Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego Zdjęciem. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwej – w związku z naruszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
12. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Jury, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem. Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony o wykluczeniu we wiadomości przesłanej za pośrednictwem komunikatora na portalu facebook.pl.
13. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników jakichkolwiek zgłoszeń (zdjęć, opisów zdjęć), które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących. Zgłoszenie zawierające takie treści nie będą dopuszczane do Konkursu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie Zdjęcia pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej, a w razie ich stwierdzenia, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
15. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu zdjęcia wyłącznie własnego autorstwa. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie zdjęć, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu , a nadto do dochodzenia roszczeń opisanych w ust. 8 powyżej.
16. Uczestnik, przesyłając Zdjęcie, oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do pracy zgłoszonej do Konkursu. W przypadkach zgłaszania prac zawierających wizerunki lub elementy wizerunków innych osób, Uczestnik oświadcza, że nabył prawa autorskie majątkowe i zależne oraz upoważnienie do wykonywania praw autorskich osobistych od takich osób w pełnym zakresie przewidzianym niniejszym regulaminem. Uczestnik oświadcza również, iż przysługuje mu prawo dysponowania wizerunkiem osób, które występują w zgłaszanej pracy. Uczestnik zapewnia, iż zgłaszane prace nie są obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

§7. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą swojego prawnego opiekuna, który w formie pisemnej wyrazi zgodę na udział osoby niepełnoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych i zgoda ta będzie przedstawiona na każde żądanie Organizatora.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
3. Uczestnik konkursu przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród oraz wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska w związku z opublikowaniem listy zwycięzców .
4. Uczestnik Konkursu może, aż do chwili jego rozstrzygnięcia, zrezygnować z ubiegania się o nagrodę, tj. wycofać zdjęcie z konkursu. W takiej sytuacji zachowuje on pełne prawa do wycofanej pracy i nie ponosi w związku z rezygnacją żadnych konsekwencji.

 

§8. Zasady postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs zaPrezentuj się na Święta z Kredito24” – Reklamacja”, do dnia 16 stycznia 2016 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Prawo złożenia reklamacji, dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pomocą listu poleconego wysłanego na adres korespondencyjny podany w reklamacji.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za jakość i użyteczność Nagród (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady rzeczy będących Nagrodami). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (np. producent, dystrybutor, sprzedawca). Dokumenty gwarancyjne będą dostarczone wraz z Nagrodą.
5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

§9. Ograniczenia roszczeń

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, ani za jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu internetowego, ani za sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Internetowej powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie,
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z Serwisów Internetowych.

§10. Podatek

  1. 1. Wygrane w Konkursie są zwolnione z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r., poz. 361 z późn. zm.)

§11. Postanowienia Końcowe

 

1. Przystępujący do konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie lub rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Administrator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Administratora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania do nich nagród oraz ogłaszania wyników i rozpatrywania reklamacji), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101,poz.926. z późn.zm.) uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
4. Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Nadzór nad konkursem sprawuje Organizator.
6. Do spraw nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu w sposób ugodowy.
8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2015 roku.