Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat- jest to dokument sprawozdania finansowego. Informuje on o wynikach finansowych firmy, uzyskanych przez nią przychodach oraz poniesionych kosztach. W bankach obliczane są one na podstawie metody kasowej lub memoriałowej. Do podstawowych przychodów należą prowizje oraz odsetki z kredytów, natomiast do kosztów, koszty zapłaconych odsetek.