Przystąpienie do długu kredytowego

Przyjęcie przez osoby trzecie odpowiedzialności za dotychczasowe zobowiązania dłużnika (kredytobiorcy). Osoba ta nie zastępuje dłużnika, lecz występuje wraz z nim jako współdłużnik. Przystąpienie do długo następuje na skutek umowy zawartej między bankiem a osobą trzecią za zgodą dłużnika lub między kredytobiorcą, a osobą trzecią za zgodą banku, jednak ta umowa nie jest umową kredytową.