Prowizja od wcześniejszej spłaty

Opłata pokrywana przez kredytobiorcę w przypadku spłaty części lub całości zobowiązania w terminie wcześniejszym niż przewidywała to umowa kredytowa. Większość banków określa czas, kiedy taka operacja obarczona jest prowizją. Obowiązek płacenia prowizji banki uzasadniają ponoszeniem dodatkowych kosztów, związanych z koniecznością lokowania środków wpłaconych przedterminowo przez kredytobiorcę w mniej opłacalne produkty.