Prowizja gwarancyjna

Prowizja banku z tytułu gwarantowania emisji papierów wartościowych, czyli gwarantowania, iż bank wykupi określoną ilość walorów, jeżeli inwestorzy nie zakupią dostatecznej ilości papierów wartościowych. Prowizja może być określona, jako procent od ceny emitowanego waloru lub jako łączna kwota. Koszty prowizji gwarancyjnej pokrywa emitent.