Próg rentowności

Wielkość produkcji, w której całkowity przychód ze sprzedaży pokrywa w całości poniesione koszty zmienne i stałe. Firma w progu rentowności nie osiąga zysku, ale też nie ponosi strat, zatem wynik finansowy jest na poziomie zero. Próg rentowności może być wyrażony ilościowo, jako liczba sprzedanych produktów lub wartościowo – jako poziom przychodów ze sprzedaży. Analiza progu rentowności jest ważnym narzędziem do oceny biznesu.