Płatności uwarunkowane

Płatności, których przekazanie przez bank na konto odbiorcy jest możliwe po spełnieniu przez niego warunków zapisanych w umowie (najczęściej dokumentów potwierdzających wykonanie warunków kontraktu, którymi mogą być dokumenty potwierdzające wykonanie usługi). Najpopularniejsze płatności uwarunkowane to inkaso lub akredytywa dokumentowa znane również, jako operacje dokumentowe.