Papiery wartościowe nie stwierdzające pr

Papiery wartościowe nie stwierdzające prawa do kapitału zwane są także dłużnymi papierami wartościowymi. Papiery wartościowe nie stwierdzające prawa do kapitału wskazują na zobowiązania pieniężne emitenta względem posiadacza tychże papierów. Właściciele papierów wartościowych nie stwierdzających prawa do kapotału nie posiadają żadnych praw współwłasności majątkowej w stosunku do majątku emitenta.