Warunki Umowy Ramowej Pożyczki

Warunki Umowy Ramowej Pożyczki

Nasze usługi stworzyliśmy w celu zapewnienia Tobie środków pieniężnych w nietypowych sytuacjach, dla sfinansowania nieoczekiwanych wydatków. Wyliczamy całkowitą kwotę do zwrotu. Prezentujemy prowizję i inne koszty, przed wypłaceniem pożyczki w taki sposób, aby zapewnić Ci przejrzystość całkowitej kwoty do zwrotu. Stawki te nie zostaną zmienione, chyba że naruszysz warunki podpisanej Ramowej Umowy Pożyczkowej. Zawsze bądź ostrożny kiedy starasz się o pożyczkę. Więcej na temat naszego kodeksu postępowania i odpowiedzialnego pożyczania możesz dowiedzieć się w “10 zasadach Kredito24”

 

§ 1 Przedmiot Umowy

 

1.1.               Na podstawie niniejszej Umowy Ramowej Pożyczki, Pożyczkodawca, będzie udzielał Pożyczkobiorcy pożyczek gotówkowych (“Pożyczki”) w sposób i na warunkach określonych poniżej.

1.2.               Pożyczki nie mają określonego przeznaczenia. Pożyczki udzielane są Pożyczkobiorcy na dowolny cel konsumpcyjny, niezwiązany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Pożyczkobiorcę

1.3.               Niniejsza Umowa stanowi Umowę Ramową Pożyczki, zawartą z zastosowaniem środka porozumiewania się na odległość, na podstawie której Pożyczkodawca będzie udzielał Pożyczkobiorcy kolejnych pożyczek, na wniosek Pożyczkobiorcy. Warunki kolejnych umów pożyczek będą potwierdzane Pożyczkobiorcy na piśmie lub przesyłane mu drogą elektroniczną.

1.4.               Umowa ramowa jest umową pożyczki na czas nieokreślony.

 

§ 2 Warunki pożyczki

 

2.1.               Pożyczki są udzielane w kwotach od 300 zł do 3 000 zł w pełnych złotych.

2.2.               Pożyczki są udzielane na okres od 7 do 30 pełnych dni, określony przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielnie pożyczki z uwzględnieniem zapisów § 2.4.

2.3.               Bieg okresu pożyczki rozpoczyna się w kolejnym dniu roboczym po dacie przekazania pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.

2.4.              W przypadku pożyczki z rozłożonym okresem spłaty (spłacanej w więcej niż jednej racie), pożyczki są udzielane na okres
od 1 do 12 miesięcy określonych w harmonogramie spłaty wraz z należnymi Pożyczkodawcy odsetkami, opłatami, prowizjami i innymi kosztami. Spłata w liczbie rat od 2 do 12 będzie następowała w równych, miesięcznych ratach (kwota pożyczki wraz z prowizją i odsetkami) w całym okresie trwania pożyczki w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłat, który stanowi integralną część umowy. Wyjątek stanowi pierwsza rata, której wysokość może różnić się od pozostałych rat i jest uzależniona od kwoty pożyczki oraz harmonogramu spłat (pełni rolę wyrównującą wysokość pozostałych rat). Odsetki naliczane są za kolejne okresy miesięczne od faktycznego zadłużenia w danym okresie,

2.5.               Kwota pożyczki nie może przekraczać 3 000 zł. Niemniej wszystkie pożyczki podlegają zapisom § 2.6.

2.6.               Maksymalna wota każdej pożyczki jest uzależniona od:

(a)                 liczby spłaconych pożyczek,

(b)                 terminowości spłaty pożyczek,

(c)                 określonej zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

2.7.               Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wnioskowanej kwoty pierwszej Pożyczki oraz kolejnych Pożyczek oraz do zaoferowania wnioskodawcy mniejszej kwoty od pierwotnie wnioskowanej. Udzielenie Pożyczki w zmienionej kwocie jest uzależnione od przyjęcia przez Pożyczkobiorcę zmienionej Umowy Pożyczki.

2.8.               Pożyczki są udzielane wyłącznie osobom fizycznym na stałe zameldowanym w Polsce, zamieszkującym w Polsce.

2.9.               Prawem właściwym dla wszystkich pożyczek udzielanych przez Kreditech Polska Sp. z o.o. jest prawo polskie.

 

§ 3 Wniosek pożyczkowy

 

3.1.         Pożyczkobiorca może wnioskować o pierwszą pożyczkę rejestrując się i tworząc konto użytkownika na stronie internetowej www.kredito24.pl. Podczas rejestracji Pożyczkobiorca musi podać następujące informacje: nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres zameldowania, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zameldowania), adres e-mail, numer telefonu komórkowego, numer telefonu stacjonarnego, określenie kwot i źródeł wszystkich dochodów, okres zatrudnienia, dane dotyczące miejsca pracy i zawodu, łączną kwotę miesięcznych obciążeń z tytułu pozostałych pożyczek/kredytów spłacanych przez Pożyczkobiorcę, informacje adresowe i kontaktowe pracodawcy, numer rachunku bankowego Pożyczkobiorcy (IBAN), wskazanie osoby do kontaktu, z którą Pożyczkodawca może kontaktować się w przypadku braku możliwości skontaktowania się Pożyczkodawcy z Pożyczkobiorcą.

3.2           Pożyczkobiorca może wnioskować o kolejne pożyczki w drodze

(a)           złożenia wniosku online za pośrednictwem strony internetowej www.kredito24.pl (wymagana nazwa użytkownika),

3.3.        Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji, potwierdzeniu podanego numeru telefonu komórkowego i po podaniu indywidualnego kodu PIN przesłanego na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy, Pożyczkobiorca zostanie przekierowany do zabezpieczonego serwisu usług płatniczych w celu podania danych niezbędnych do przekazania wymaganej opłaty rejestracyjnej w wysokości 0,01 złotych lub 0,50 złotych, w przypadku skorzystania z przelewu

  • za pomocą platformy Sofort. Opłata za obsługę wniosku rejestracyjnego nie jest zwracana Pożyczkobiorcy, nie stanowi również dochodu Pożyczkodawcy. Dokonanie wymaganej opłaty rejestracyjnej nie jest konieczne w momencie skorzystania przez Pożyczkobiorcę z alternatywnego rozwiązania, tj. aplikacji KontoConnect umożliwiającej darmową weryfikację danych do przelewu bankowego.

3.4.          Dokonanie czynności określonych w  § 3.3. Strony zgodnie uznają jako akceptację przez Pożyczkobiorcę warunków Umowy Ramowej Pożyczki.

3.5.          W celu potwierdzenia rejestracji Pożyczkobiorca jest zobowiązany do wniesienia opłaty rejestracyjnej przekazem na rachunek bankowy Pożyczkodawcy lub do zalogowania się do własnego konta bankowego z użyciem aplikacji Pożyczkodawcy – KontoConnect. Opłata rejestracyjna winna zostać zapłacona przekazem z tego samego rachunku, na który zostanie wpłacona pożyczka wraz z podaniem unikatowego indywidualnego kodu, który Pożyczkobiorca otrzyma za pośrednictwem wiadomości e-mail po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji. W celu zapewnienia szybkiego przekazu środków, Pożyczkobiorca winien przekazać środki pieniężne na rachunek bankowy Pożyczkodawcy prowadzony przez ten sam bank co rachunek Pożyczkobiorcy. W przypadku niedostosowania się do tego zalecenia, nie gwarantuje się szybkich przekazów pieniężnych. Jeżeli Pożyczkobiorca posiada rachunek w banku nieuwzględnionym w wykazie na stronie internetowej Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do przekazania opłaty rejestracyjnej na rachunek bankowy nr: 08 1020 1097 0000 7202 0238 2554, Bank PKO BP. o następującej treści w tytule przekazu:

 

INDYWIDUALNY IDENTYFIKATOR POŻYCZKI, Akceptuję warunki umowy ramowej pożyczki

 

W przypadku skorzystania z aplikacji KontoConnect, dochodzi do darmowego kilkusekundowego połączenia z kontem bankowym Pożyczkobiorcy za pomocą zaszyfrowanego połączenia SSL. Pozytywna weryfikacja przez system danych podanych przez Pożyczkobiorcę pozwala na niezwłoczne przekazanie pieniędzy. Podczas połączenia z kontem Pożyczkobiorcy nie dochodzi do zapisu żadnych danych. Aplikacja jedynie porównuje dane rejestracyjne Pożyczkobiorcy z danymi podanymi przy logowaniu do konta bankowego.

3.6.         Pożyczkodawca

(a)           udzieli Pożyczkobiorcy rzetelnych informacji zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim podczas składania wniosku i na etapie wykonywania Umowy Ramowej Pożyczki,

(b)           poinformuje Pożyczkobiorcę o decyzji w zakresie § 3.5,

(c)           w przypadku odrzucenia wniosku o pożyczkę poinformuje Pożyczkobiorcę bezzwłocznie i nieodpłatnie o wynikach weryfikacji oraz szczegółach bazy danych użytej podczas weryfikacji, na podstawie, której prowadzona była weryfikacja i w oparciu o którą dokonano negatywnej oceny,

(d)           poinformuje Pożyczkobiorcę o proponowanych zmianach w zakresie niniejszych postanowień Umowy Ramowej Pożyczki,

(e)           będzie przestrzegał postanowień Umowy Ramowej Pożyczki,

(f)           będzie chronić dane klienta zgodnie z polityką ochrony danych osobowych.

3.7.         Pożyczkobiorca

(a)          oświadcza, że zapoznał się i rozumie postanowienia Umowy Ramowej Pożyczki oraz że zgadza się z wszystkimi opisanymi w niej postanowieniami,

(b)           oświadcza, że ma ukończone co najmniej 18 lat, posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a także polski numer ewidencyjny (PESEL) oraz polski dowód osobisty,

(c)           oświadcza, że wszelkie przedłożone informacje osobowe są poprawne i zgodne z prawdą,

(d)           oświadcza, że występuje we własnym imieniu,

(e)           oświadcza, że nie jest świadomy żadnych okoliczności mogących mieć wpływ na jego zdolność do spłaty pożyczek,

(f)           jest zobowiązany do aktualizacji wszelkich przekazanych danych, w tym poinformowania Pożyczkodawcy o wszelkich zmianach adresu i/lub adresu do korespondencji, zmianie numeru rachunku bankowego, numeru telefonu oraz innych przekazanych danych osobowych,

(g)           jest zobowiązany do przesłania podpisanych i kompletnych dokumentów Umowy Ramowej Pożyczki nie później
niż w terminie 7 dni od otrzymania ich od Pożyczkodawcy,

(h)           każdorazowo aplikując po Pożyczkę jest zobowiązany do udzielenia upoważnienia Pożyczkodawcy do żądania
i pozyskania od Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w Warszawie, 02-679 ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, informacji gospodarczej na temat swych obecnych oraz wcześniejszych zobowiązań finansowych, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową uzyskanych z Biura Informacji Kredytowej oraz od Związku Banków Polskich. Jednocześnie, Pożyczkobiorca każdorazowo aplikując po Pożyczkę jest zobowiązany do udzielenia upoważnienia dla Biura Informacji Kredytowej w Warszawie oraz Związku Banków Polskich w Warszawie do przekazania biuru informacji gospodarczej zasobów informacyjnych posiadanych przez te instytucje, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową, na temat swego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów przekraczających 200 złotych lub braku danych o takim zadłużeniu, a także o posługiwaniu się fałszywymi dokumentami w związku z wcześniejszymi działaniami dłużnika, zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr. 72, poz. 665 z późn. zm.).

(i)           każdorazowo aplikując po Pożyczkę, jest zobowiązany do udzielenia upoważnienia Pożyczkodawcy do żądania i pozyskania od Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. we Wrocławiu, 51-214 Al. Armii Ludowej 21, informacji gospodarczej na temat swych obecnych oraz wcześniejszych zobowiązań finansowych, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową uzyskanych z Biura Informacji Kredytowej oraz od Związku Banków Polskich. Jednocześnie Pożyczkobiorca, każdorazowo aplikując po Pożyczkę jest zobowiązany do udzielenia upoważnienia dla Biura Informacji Kredytowej w Warszawie oraz Związku Banków Polskich w Warszawie
do przekazania biuru informacji gospodarczej zasobów informacyjnych posiadanych przez te instytucje, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową, na temat swego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów i/lub pożyczek przekraczających 200 złotych lub braku danych o takim zadłużeniu, a także o posługiwaniu się fałszywymi dokumentami w związku z wcześniejszymi działaniami dłużnika, zgodnie z ustawą
z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr. 72,
665 z późn. zm.).

(j)           każdorazowo aplikując po Pożyczkę, jest zobowiązany do udzielenia upoważnienia Pożyczkodawcy do żądania i uzyskania od Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. w Warszawie, 00-095 Plac Bankowy 2 informacji gospodarczej na temat swych obecnych oraz wcześniejszych zobowiązań finansowych, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową uzyskanych z Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich. Jednocześnie Pożyczkobiorca, każdorazowo aplikując po Pożyczkę jest zobowiązany do udzielenia upoważnienia dla Biura Informacji Kredytowej w Warszawie oraz Związku Banków Polskich w Warszawie do przekazania biuru informacji gospodarczej zasobów informacyjnych posiadanych przez te instytucje, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową, na temat swego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów przekraczających 200 złotych lub braku danych o takim zadłużeniu, a także o posługiwaniu się fałszywymi dokumentami w związku z wcześniejszymi działaniami dłużnika, zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr. 72, poz. 665 z późn. zm.).

(k)           każdorazowo aplikując po Pożyczkę, jest zobowiązany do udzielenia upoważnienia Pożyczkodawcy do przekazania Rejestrowi Dłużników ERIF Biuru Informacji Gospodarczej S.A. w Warszawie, 00-095  Plac Bankowy  2, Krajowemu Rejestrowi Długów Biuru Informacji Gospodarczej S.A. we Wrocławiu, 51-214 Al. Armii Ludowej  21 oraz Biuru Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w Warszawie, 02-679  Zygmunta Modzelewskiego 77 informacji
na temat wywiązywania się przez niego z wszelkich zobowiązań finansowych wobec Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wynikających z niniejszej Umowy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz.530.
z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr. 72, poz.665 z późn. zm.).

(l)           po udzieleniu odpowiedniej zgody w procesie składania wniosku o udzielenie pożyczki na przetwarzanie danych osobowych będzie otrzymywał oferty handlowe od Pożyczkodawcy w formie korespondencji pocztowej, elektronicznej lub SMS. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przesyłania przez Pożyczkodawcę wyżej wymienionej oferty.

(m)           po udzieleniu odpowiedniej zgody w procesie składania wniosku o udzielenie pożyczki na przesyłanie danych osobowych do partnerów handlowych Pożyczkodawcy będzie otrzymywał od partnerów Pożyczkodawcy w formie telefonicznej, korespondencji pocztowej, elektronicznej lub SMS m.in. oferty doradztwa finansowego. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania przez Pożyczkodawcę usług
in. pośrednictwa finansowego.

3.8.          Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy ramowej pożyczki, jeżeli w ocenie Pożyczkobiorcy, spełnia on warunki do udzielenia mu pożyczki przez tego Pożyczkodawcę. Projekt umowy powinien zawierać dane konsumenta, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o kredycie konsumenckim oraz wszystkie warunki, na których pożyczka mogłaby zostać udzielona.

3.9.          Po zaakceptowaniu każdego wniosku Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę, Pożyczkodawca prześle Formularz Informacyjny dotyczący każdej pożyczki, który będzie integralną częścią niniejszej Umowy Ramowej Pożyczki.

3.10.        Kwota pierwszej i każdej kolejnej pożyczki, udzielonej na podstawie Umowy Ramowej Pożyczki, zostanie przekazana na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy bezzwłocznie po przesłaniu Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę elektronicznego powiadomienia o decyzji w sprawie wniosku o pożyczkę, Formularza Informacyjnego wraz z harmonogramem spłat oraz terminem spłaty pożyczki za pośrednictwem wiadomości SMS przesłanej na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy i/lub za pośrednictwem wiadomości wiadomość e-mail na adres e-mail Pożyczkobiorcy określony w trakcie procesu rejestracji lub na chronione hasłem konto użytkownika.

3.11.        Pożyczkobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność przedłożonych danych osobowych, w tym za informacje dotyczące między innymi rachunku bankowego, okresu pożyczki, kwoty pożyczki, danych kontaktowych.

3.12.        Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji od wnioskodawcy, jakie uzna on za niezbędne celem potwierdzenie tożsamości lub wysokości dochodów wnioskodawcy, w tym kopii dokumentów potwierdzających tożsamość oraz wysokość dochodów wnioskodawcy.

 

§ 4 Koszt udzielenia Pożyczki

Kwota pożyczki Pożyczka na 7 dni Pożyczka na 15 dni Pożyczka na 30 dni
 kapitał całk.kwota do spłaty RRSO %  kapitał całk.kwota do spłaty RRSO %  kapitał całk.kwota do spłaty RRSO %
300 zł 23,31 zł 323,31 zł 4849% 49,93 zł 349,93 zł 4136% 84,87 zł 384,87 zł 1972%
400 zł 31,07 zł 431,07 zł 4843% 66,57 zł 466,57 zł 4135% 113,15 zł 513,15 zł 1971%
500 zł 38,84 zł 538,84 zł 4844% 83,21 zł 583,21 zł 4135% 141,44 zł 641,44 zł 1971%
600 zł 46,60 zł 646,60 zł 4841% 99,87 zł 699,87 zł 4137% 169,72 zł 769,72 zł 1971%
700 zł 54,37 zł 754,37 zł 4842% 116,51 zł 816,51 zł 4137% 198,01 zł 898,01 zł 1971%
800 zł 62,13 zł 862,13 zł 4840% 133,15 zł 933,15 zł 4136% 226,31 zł 1 026,31 zł 1972%
900 zł 69,91 zł 969,91 zł 4844% 149,80 zł 1 049,80 zł 4137% 254,59 zł 1 154,59 zł 1971%
1 000 zł 77,67 zł 1 077,67 zł 4842% 166,44 zł 1 166,44 zł 4136% 282,88 zł 1 282,88 zł 1971%
1 100 zł 85,44 zł 1 185,44 zł 4843% 183,08 zł 1 283,08 zł 4136% 311,16 zł 1 411,16 zł 1971%
1 200 zł 93,20 zł 1 293,20 zł 4841% 199,72 zł 1 399,72 zł 4136% 339,45 zł 1 539,45 zł 1971%
1 300 zł 100,97 zł 1 400,97 zł 4842% 216,37 zł 1 516,37 zł 4136% 367,73 zł 1 667,73 zł 1971%
1 400 zł 108,73 zł 1 508,73 zł 4841% 233,01 zł 1 633,01 zł 4136% 396,03 zł 1 796,03 zł 1971%
1 500 zł 116,51 zł 1 616,51 zł 4843% 249,65 zł 1 749,65 zł 4136% 424,32 zł 1 924,32 zł 1971%
1 600 zł 124,28 zł 1 724,28 zł 4843% 266,31 zł 1 866,31 zł 4137% 452,60 zł 2 052,60 zł 1971%
1 700 zł 132,04 zł 1 832,04 zł 4842%  282,95 zł 1 982,95 zł 4136% 480,89 zł 2 180,89 zł 1971%
1 800 zł 139,81 zł 1 939,81 zł 4843% 299,59 zł 2 099,59 zł 4136% 509,17 zł 2 309,17 zł 1971%
1900 zł 147,57 zł 2047,57 zł 4842% 316,23 zł 2216,23 zł 4136% 537,47 zł 2437,47 zł 1971%
2000 zł 155,35 zł 2155,35 zł 4843% 332,88 zł 2332,88 zł 4136% 565,76 zł 2565,76 zł 1971%
2100 zł 163,11 zł 2263,11 zł 4842% 349,52 zł 2449,52 zł 4136% 594,04 zł 2694,04 zł 1971%
2200 zł 170,88 zł 2370,88 zł 4843% 366,16 zł 2566,16 zł 4136% 622,33 zł 2822,33 zł 1971%
2300 zł 178,64 zł 2478,64 zł 4842% 382,81 zł 2682,81 zł 4136% 650,61 zł 2950,61 zł 1971%
2400 zł 186,41 zł 2586,41 zł 4842% 399,45 zł 2799,45 zł 4136% 678,91 zł 3078,91 zł 1971%
2500 zł 194,17 zł 2694,17 zł 4842% 416,09 zł 2916,09 zł 4136% 707,19 zł 3207,19 zł 1971%
2600 zł 201,95 zł 2801,95 zł 4843% 432,73 zł 3032,73 zł 4136% 735,48 zł 3335,48 zł 1971%
2700 zł 209,71 zł 2909,71 zł 4842% 449,39 zł 3149,39 zł 4136% 763,77 zł 3463,77 zł 1971%
2800 zł 217,48 zł 3017,48 zł 4842% 466,03 zł 3266,03 zł 4136% 792,05 zł 3592,05 zł 1971%
2900 zł 225,24 zł 3125,24 zł 4842% 482,67 zł 3382,67 zł 4136% 820,35 zł 3720,35 zł 1971%
3000 zł 233,01 zł 3233,01 zł 4842% 499,32 zł 3499,32 zł 4136% 848,63 zł 3848,63 zł 1971%

4.1. Każda pożyczka udzielana przez Pożyczkodawcę jest oprocentowana w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). Odsetki zwiększają sumę zadłużenia z tytułu pożyczki i spłacane
są łącznie z kolejnymi ratami pożyczki. Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.), z zastrzeżeniem § 4.2. i § 6.6 Umowy Ramowej Pożyczki, a za udzielenie pożyczki naliczana jest prowizja. W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 359 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.
W przypadku pożyczki spłacanej w jednej racie płatna jest ona w następującej formie:
(a)     całkowita kwota pożyczki

(b)     prowizja dla pożyczek udzielanych na okres od 7 do 30 dni,

(c)     odsetki maksymalne

4.2.       W przypadku skorzystania przez Pożyczkobiorcę z prawa odstąpienia, o którym mowa w § 7 Umowy Ramowej Pożyczki, Pożyczkodawca będzie naliczał odsetki maksymalne od kwoty pożyczki od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu przez Pożyczkobiorcę do dnia rzeczywistej spłaty pożyczki wraz z odsetkami. W przypadku zmiany stopy odsetek maksymalnych, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie.

4.3.       Przed udzieleniem pierwszej jak i każdej kolejnej pożyczki, Pożyczkodawca prześle Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny zawierający informacje na temat kwoty udzielanej pożyczki, wysokości oprocentowania, całkowitej kwoty spłaty oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania obliczonej na czas udzielenia każdej pożyczki wraz z wszelkimi założeniami przyjętymi przy wyliczaniu tej stopy, wszelkich dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem pożyczki, a także kwotę, liczbę oraz częstotliwość spłat, jakich Pożyczkobiorca jest zobowiązany dokonać.

4.4.          Pożyczkobiorca może ponieść dodatkowe koszty w związku z wykonaniem Umowy Ramowej Pożyczki, w szczególności koszty usług stron trzecich, niezależne od Pożyczkodawcy (w tym koszty przekazów pieniężnych i wiadomości SMS).

4.5.          Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania na żądanie i nieodpłatnie przez cały okres pierwszej i każdej kolejnej umowy pożyczki zawartej na podstawie Umowy Ramowej Pożyczki harmonogramu spłat określającego kwoty należności, a także okresy i warunki dotyczące płatności tych kwot.

4.6.  Pożyczkobiorca upoważnia niniejszym Pożyczkodawcę do wprowadzenia płatności cyklicznych (CPA) w celu pobrania przez Pożyczkodawcę któregokolwiek ze zobowiązań pieniężnych, które powstają na rzecz Pożyczkodawcy w związku z Ramową Umową Pożyczki lub którąkolwiek Umową Pożyczki zawartą na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki. Mając na uwadze powyższe, Pożyczkobiorca zapłaci wszystkie wymienione w umowie zobowiązania pieniężne na rzecz Pożyczkodawcy za pomocą CPA i w tym zakresie upoważnia realizacji płatności wynikających z Ramowej Umowy Pożyczki w ciężar środków zgromadzonych na rachunku bankowym Pożyczkobiorcy.

4.7. W celu umożliwienia Pożyczkodawcy wprowadzenia płatności cyklicznych (CPA), Pożyczkobiorca dostarczy Pożyczkodawcy zezwolenia i szczegóły rachunku bankowego niezbędne do realizacji płatności CPA.

4.8. Niewykonanie przez Pożyczkobiorcę czynności w zakresie umożliwiającym Pożyczkodawcy możliwości korzystania z płatności cyklicznych (CPA) może skutkować odmową udzielenia Pożyczki.

 

§ 5 Przedłużenie okresu pożyczki

 

5.1. Okres pożyczki może zostać przedłużony na żądanie Pożyczkobiorcy o 7, 15 lub 30 dni.

5.2. Wniosek o przesunięcie terminu spłaty pożyczki spłacanej w jednej racie może być składany wielokrotnie..

5.3. Warunkiem przesunięcia terminu spłaty pożyczki jest spłata przez Pożyczkobiorcę wskazanej w poniższej tabeli części kwoty Pożyczki (kapitału Pożyczki)

(a) Treść tytułu przekazu bankowego musi mieć następującą formę: Przedłużenie Identyfikator Pożyczki na xy dni,

(b) Kwota przekazu bankowego musi być równa wartości odpowiedniej opłaty określonej poniżej.

5.4. Od pozostałej do spłaty kwoty Pożyczki, po uwzględnieniu spłaty, o której mowa w ust. 3 powyżej, Pożyczkodawca naliczy oprocentowanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy oraz opłatę w wysokości wskazanej w poniższej tabeli. Oprocentowanie oraz opłata, o których mowa powyżej spłacane będą wraz pozostałą do spłaty kwotą Pożyczki najpóźniej ostatnim dniu okresu, o który został przesunięty termin spłaty Pożyczki:

(a) 12% kwoty pożyczki za przedłużenie na okres 7 dni*,

(b) 16% kwoty pożyczki za przedłużenie na okres 15 dni*,

(c) 32% kwoty pożyczki za przedłużenie na okres 30 dni*.

* z zastrzeżeniem minimalnej wpłaty 10 zł.

Poniższa tabela podsumowuje opłaty z tytułu przedłużenia terminu:

7 dni

15 dni

30 dni

Kwota pożyczki

Opłata z tytułu
przedłużenia terminu

Opłata z tytułu
przedłużenia terminu

Opłata z tytułu
przedłużenia terminu

300 zł

36 zł

48 zł

96 zł

400 zł

48 zł

64 zł

128 zł

500 zł

60 zł

80 zł

160 zł

600 zł

72 zł

96 zł

192 zł

700 zł

84 zł

112 zł

224 zł

800 zł

96 zł

128 zł

256 zł

900 zł

108 zł

144 zł

288 zł

1,000 zł

120 zł

160 zł

320 zł

1,100 zł

132 zł

176 zł

352 zł

1,200 zł

144 zł

192 zł

384 zł

1,300 zł

156 zł

208 zł

416 zł

1,400 zł

168 zł

224 zł

448 zł

1,500 zł

180 zł

240 zł

480 zł

1,600 zł

192 zł

256 zł

512 zł

1,700 zł

204 zł

272 zł

544 zł

1,800 zł

216 zł

288 zł

576 zł

2,000 zł

240 zł

320 zł

640 zł

5.5 W przypadku nie udzielania przedłużenia terminu, przesyłana kwota zostanie odjęta od kwoty spłaty.

§ 6 Spłata i zwłoka w spłacie pożyczki

6.1.          Pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę w dowolnym czasie przed lub w dniu upływu terminu określanym każdorazowo przed udzieleniem każdej pożyczki.

6.2.        Pożyczkobiorca ma prawo dokonać przedterminowej spłaty swojego zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki. W przypadku przedterminowej spłaty całej kwoty, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do obniżenia całkowitego kosztu pożyczki o wartość oprocentowania pożyczki i kosztów dla skróconego okresu obowiązywania umowy, chociażby Pożyczkobiorca poniósł odsetki i koszty przed przedterminową spłatą.

6.3.          Każda spłata po wyznaczonym terminie o godzinie 24:00 jest uznawana za zwłokę w płatności.

6.4           Pożyczkodawca może przesłać Pożyczkobiorcy będącemu w zwłoce wezwanie do zapłaty w formie pisemnej i/lub w formie wiadomości e-mail.

6.5.          Niezwrócenie całkowitej kwoty pożyczki wraz z odsetkami i z dodatkowymi kosztami w terminie może spowodować przekazanie zobowiązań Pożyczkobiorcy z tytułu zadłużenia do agencji windykacyjnej lub podjęcie działań sądowych wobec Pożyczkobiorcy po 7 dniach od pierwszego bezskutecznego wezwania do zapłaty otrzymanego przez Pożyczkobiorcę.

6.6.        Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek od kwoty Pożyczki od dnia następującego po dniu wymagalności spłaty w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.

6.7.          Z zastrzeżeniem warunków określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Pożyczkodawca ma prawo do dostarczenia informacji na temat zobowiązań Pożyczkobiorcy do biur informacji gospodarczej wymienionych w § 3.7. jeżeli łączna kwota wymagalnych roszczeń wynosi co najmniej 200 zł, roszczenie uważa się za przeterminowane o co najmniej 60 dni i minęło co najmniej 30 dni od wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej (z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura) – doręczonego do rąk własnych lub listem poleconym  odebranego przez Pożyczkobiorcę.

6.8.          W przypadku niewypłacalności Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca może zażądać wykonania zobowiązań niezależnie od wskazanego terminu spłaty.

6.9.        Niespłaconą w terminie ratę pożyczki od dnia następnego traktuje się jako zadłużenie przeterminowane, a sam Pożyczkobiorca znajduje się od tego momentu w zwłoce. W razie powstania zaległości w spłacie pożyczki spowodowanych brakiem spłaty rat lub spłaty w kwotach niższych niż określono w harmonogramie, Pożyczkodawca naliczy odsetki karne stosownie do treści § 6.6 powyżej.

6.10.      Na wniosek Pożyczkodawcy lub Pożyczkobiorcy na warunkach ustalonych indywidualnie przez Strony istnieje możliwość rozłożenia spłaty pożyczki z ustaloną datą spłaty na raty za dodatkową opłatą ustalaną każdorazowo przez Strony.

6.11.      Wszelkie roszczenia Pożyczkodawcy przeciwko Pożyczkobiorcy pokrywane są z uwzględnieniem ust. 6.9. w następującej kolejności:

  • opłaty za wezwania do zapłaty,
  • odsetki od zadłużenia przeterminowanego, następnie począwszy od najdawniej powstałej zaległości,
  • odsetki zaległe od pożyczki,
  • zaległe raty kapitału,
  • odsetki bieżące,
  • kwota pożyczki.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 

7.1.         Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od pierwszej i każdej kolejnej umowy pożyczki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy to jest od dnia przekazania pożyczki na rachunek Pożyczkobiorcy albo od dnia dostarczenia przez Pożyczkodawcę wszystkich elementów wymienionych w art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim.

7.2.        Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży pod wskazany przez Pożyczkodawcę adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania tego terminu jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.3.          Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy pożyczki, z wyjątkiem odsetek maksymalnych, zgodnie z § 4.2 Umowy Ramowej Pożyczki, za okres od dnia odstąpienia od umowy pożyczki do dnia spłaty.

7.4.        Pożyczkobiorca zwraca niezwłocznie Pożyczkodawcy kwotę udostępnionej pożyczki wraz z odsetkami, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dniem spłaty pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę.

7.5.          Wzór oświadczenia o odstąpieniu będzie przesłany do Pożyczkobiorcy przy zawarciu Umowy Pożyczki.

7.6.          Pożyczkodawca może rozwiązać Umowę Ramową Pożyczki w dowolnym czasie z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku.

7.7.          W przypadku niedotrzymania zobowiązań z Umowy Ramowej Pożyczki przez Pożyczkobiorcę, lub z każdej kolejnej umowy pożyczki, a także negatywnej oceny ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem przypadającym na dzień spłaty ostatnio udzielonej pożyczki.

7.8.          Pożyczkobiorca może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, po przesłaniu wypowiedzenia w formie pisemnej. Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o przyczynach rozwiązania umowy w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku.

7.9.        W oświadczeniu, w celu skorzystania z prawa do rozwiązania niniejszej Umowy Ramowej Pożyczki, Pożyczkobiorca winien uwzględnić następujące informacje:

(a) nazwisko Pożyczkobiorcy,

(b) adres zamieszkania i zameldowania Pożyczkobiorcy,

(c) numer i serię dowodu osobistego,

(d) osobowy numer ewidencyjny (PESEL)

(f) zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy oraz przedterminowej spłacie pożyczek,

(g) datę i miejsce oświadczenia,

(h) podpis Pożyczkobiorcy,

7.10.        Nieotrzymanie przez Pożyczkobiorcę informacji (wezwania) o powstaniu należności przeterminowanych, w każdym przypadku, nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku regulowania zobowiązań wobec Pożyczkodawcy.

7.11.        Rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty całkowitej kwoty pożyczki wraz z odsetkami i wszystkimi innymi kosztami pożyczki.

§ 8 Poufność

8.1.          Wszelkie informacje o Pożyczkobiorcy związane z Umową Pożyczki uznaje się za poufne. Pożyczkodawca udziela informacji o Pożyczkobiorcy zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Polski i wyłącznie określonym osobom w określony sposób i w odpowiednim wymiarze.

8.2.          W celu zapewnienia wykonania warunków Umowy Pożyczki i nawiązania kontaktu z Pożyczkobiorcą Pożyczkodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy będących w posiadaniu Pożyczkodawcy, wykorzystania otrzymanych danych osobowych Pożyczkobiorcy w celu wykonania warunków Umowy oraz, za zgodą Podmiotu danych, Pożyczkodawca ma prawo do wykorzystania danych osobowych Pożyczkobiorcy w celu nawiązania, zmiany, wykonania i/lub zakończenia stosunków prawnych z Pożyczkodawcą oraz w celu utworzenia historii kredytowej Pożyczkobiorcy.

8.3.          Pożyczkodawca ma prawo do zażądania i sprawdzenia wszelkich informacji dotyczących Pożyczkobiorcy związanych z istniejącym lub możliwym do zaistnienia ryzykiem dotyczącym spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę.

8.4.          Potwierdzając swoją zgodę Podmiotu danych, Pożyczkobiorca wyraża zgodę na dołączenie danych osobowych Pożyczkobiorcy do bazy danych Pożyczkodawcy, które są w posiadaniu Pożyczkodawcy (wszelkie informacje, które Pożyczkodawca udzielił w trakcie uzupełniania Wniosku na Stronie internetowej lub informacje, które Pożyczkodawca zdobył w związku z wykonaniem zobowiązań umownych Pożyczkodawcy).  Pożyczkobiorca może wyrazić zgodę albo nie wyrazić zgody (w toku rejestracji/w Umowie należy zaznaczyć właściwe) na przekazywanie takich danych osobom trzecim, przejętym bezpośrednio lub pośrednio, operatorom danych osobowych, którzy zarejestrowani są w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie, który jest niezbędny do wykonywania powierzonych im funkcji w związku z wykonaniem Umowy Pożyczki.

8.5.          Pożyczkobiorca może wyrazić zgodę albo nie wyrazić zgody (w toku rejestracji/w Umowie należy zaznaczyć właściwe) na przekazanie udzielenie przez Pożyczkodawcę informacji o Pożyczkobiorcy przedsiębiorstwom wchodzącym w skład grupy Pożyczkodawcy, innym przedsiębiorstwom    lub spółkom Pożyczkodawcy, które pośrednio lub bezpośrednio nabyły udział w kapitale zakładowym Pożyczkodawcy lub w których Pożyczkodawca nabył bezpośredni lub pośredni udział, partnerom Pożyczkodawcy, którzy zajmują się przetwarzaniem danych (w tym, osobom trzecim, które świadczą usługi związane z wykonaniem Umowy Pożyczki) oraz do przekazywania danych osobowych do systemów przetwarzania administrowanych przez Pożyczkodawcę, operatorom danych osobowych, którzy są zarejestrowani w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych im funkcji w związku z wykonaniem Umowy Pożyczki.

8.6.          Pożyczkobiorca ma praw wglądu do danych osobowych przekazanych Pożyczkodawcy oraz prawo do dokonania zmian w tych danych.

 

§ 9 Reklamacje

9.1.          Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy (ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy (info@kredito24.pl) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Pożyczkodawcy (numer telefonu +48 71 881 10 77).

9.2.        Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:

               9.2.1     przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
9.2.2    okoliczności wymagające wyjaśnienia,
9.2.3    ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

9.3.        O rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Pożyczkodawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Pożyczkobiorcy.

§ 10 Pozostałe postanowienia

 

10.1. Pożyczkodawca ma prawo do cesji (przekazania) praw do wierzytelności na osoby trzecie. Pożyczkobiorca zostanie poinformowany o cesji umowy pożyczki na stronę trzecią, chyba że zobowiązanie wynikające z umowy pożyczki ma zostać wykonane wobec Pożyczkodawcy.

10.2. Pożyczkobiorca potwierdza niniejszym, że Pożyczkodawca ma prawo do kontaktowania się z Pożyczkobiorcą stosując następujące środki komunikacji:

(a) wysyłając wiadomość tekstową (SMS) i/lub dzwoniąc na podany na Koncie użytkownika numer telefonu komórkowego operatora przypisany Pożyczkobiorcy;

(b) wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail podany na Koncie użytkownika;

(c) dzwoniąc na inne numery podane na Koncie użytkownika;

(d) wysyłając list zwykły lub polecony na adres faktyczny i/lub zadeklarowany przez Pożyczkobiorcę, który został podany na Koncie użytkownika.

§ 11 Definicje

 

11.1. Pierwsza pożyczka (kredyt): pierwsza kwota środków pieniężnych wypłacona przez Pożyczkodawcę dla Pożyczkobiorcy na warunkach określonych w Umowie Ramowej Pożyczki.

11.2. Kolejne pożyczki (kredyty): kwota środków pieniężnych wypłacona przez Pożyczkodawcę dla Pożyczkobiorcy po spłacie całkowitej kwoty pierwszej pożyczki.

11.3. Biura informacji gospodarczej: Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. w Warszawie, 00-095 Plac Bankowy 2, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. we Wrocławiu, 51-214 Al. Armii Ludowej 21 oraz Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w Warszawie, 02-679 ul. Zygmunta Modzelewskiego 77,

11.4. Spłata: Obowiązek spłaty pożyczki w terminie określonym każdorazowo przy pierwszej i każdej kolejnej umowie pożyczki.

11.5. Obsługa klienta: obsługa klienta dostępna pod numerem telefony +48 71 881 10 77.

11.6. Dzień roboczy: każdy dzień od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

11.7. Formularz informacyjny: arkusz informacyjny sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.).

11.8. Całkowita kwota pożyczki/spłaty: kwota pożyczki powiększona o odsetki, prowizje i opłaty, jaką Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić Pożyczkodawcy na warunkach określonych w Umowie.

11.9. Rejestracja: rejestracja Pożyczkobiorcy na stronie internetowej Pożyczkodawcy www.kredito24.pl w celu założenia konta internetowego.

11.10. Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy: rachunek bankowy, z którego Pożyczkobiorca przekazuje opłatę rejestracyjną w wysokości 0,01 zł lub 0,40 zł dla Pożyczkodawcy.

11.11. Rachunek bankowy Pożyczkodawcy: rachunek bankowy, z którego Pożyczkodawca przekazuje kwotę pożyczki dla Pożyczkobiorcy.

11.12. Rzeczywista Roczna stopa oprocentowania (RRSO): łączny koszt Pożyczki poniesiony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa pożyczki w skali roku.

11.13. Telefon komórkowy: numer telefonu komórkowego podany podczas rejestracji Pożyczkobiorcy.

11.14. Umowa Pożyczki: każda pożyczka udzielona na podstawie Umowy Ramowej Pożyczki.

11.15. Ustawa o kredycie konsumenckim – Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.).