Należności

Definiowane także, jako wierzytelności, stanowią rodzaj aktywów występujących w bilansie. Bank komercyjny traktuje, jako należności kredyty udzielone klientom oraz lokaty złożone w innych bankach. Analogicznie jak z zobowiązaniami wyróżnia się dwa rodzaje należności zależne od terminu zapadalności. Krótkoterminowe (okres spłaty poniżej 1roku) oraz długoterminowe ( okres spłaty powyżej 1 roku)