Kwit depozytowy

Kwit depozytowy- jest to dokument wystawiony na okaziciela. Posiadacz określonego papieru wartościowego uzyskuje upoważnienie do dysponowania ustaloną liczbą akcji danej firmy. Nie oznacza to jednak, iż jeden kwit depozytowy odpowiada jednej akcji. Ich wartość określa bezpośrednio firma, owy kwit emitująca.