Kupon

Kupon- jest to pojedynczy dokument, inaczej odcinek, uprawniający do pobierania odsetek lub dywidendy. Może być to również pojedynczy okres odsetkowy. Każdy kupon posiadać musi określone cechy, należą do nich numer i seria akcji albo obligacji, nazwa emitenta oraz numer z datą płatności.