Krótka pozycja niedopasowana

Krótka pozycja niedopasowana (inaczej: krótka pozycja płynności) – zostaje ujawniana w trakcie sporządzania bilansu bankowego, polega nie niezgodności okresów zapadalności adekwatnych do siebie składników pasywów i aktywów. Aktywa o dłuższej dacie zapadalności są finansowane pasywami o krótszym okresie wymagania spłaty. Bank ryzykuje stratę, gdy następuje zmiana stóp procentowych.