Kapitał

Kapitał to wszystkie dobra finansowe (bogactwa, środki pieniężne, aktywa), które klient lokuje w swoim banku na rachunku. Do kapitału bank dolicza odestki w oparciu o jego pierwotną wartość. Kapitałem jest też kwota kredytu, którego udziela bank, od niego nalicza odsetki, które kredytobiorca musi spłacić wraz z kapitałem.