Informacja dodatkowa

Jeden z elementów sprawozdania finansowego.Dostarcza informacji dotyczących bilansu i rachunków zysków i strat danego podmiotu.Zawiera wyjaśnienia obrazujące jego sytuację finansową.Spełnia podobną rolę jak komentarz audytora do rachunków rocznych.W odniesieniu do banków komercyjnych zawiera m.in.opis metod wyceny aktywów,utworzenia lub rozwiązania rezerw, ,metody rozliczania ulgi inwestycyjnej.