Indosant

Osoba dokonująca przeniesienia swoich praw powstałych na podstawie czeku lub weksla na inną osobę poprzez dokonanie indosu. Przeniesienie takie dla swej ważności wymaga formy pisemnej. Indosantem może być każda osoba, która nabyła prawa z weksla lub czeku, wymagany jest nieprzerwany ciąg indosów.