Indos

Inaczej żyro; jest przeniesieniem praw własności weksla, czeku lub niektórych zbywalnych papierów wartościowych na inną osobę, poprzez umieszczenie na odwrocie danego dokumentu odpowiedniego oświadczenia z podpisem lub samego podpisu. Jeżeli na dokumencie nie zamieszczono klauzuli zakazującej indosowania, można poprzez indos przenieść prawa z każdego weksla. Indos musi być bezwarunkowy i musi przenieść całość praw, indos częściowy jest nieważny.