Gwarancja wadialna

Zwana inaczej gwarancją przetargową, ponieważ zawiera się ją w celu uniknięcia konieczności wpłaty wadium przez startującego w przetargu przedsiębiorcę. Umożliwia ona wypłatę wadium, gdy ubezpieczony, który wygrał przetarg, odmówił podpisania umowy lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia odpowiedniego wykonania umowy, gdy zawarcie umowy jest niemożliwe z winy ubezpieczonego, oraz gdy zobowiązany nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń.