Gwarancja dobrego wykonania kontraktu

Zagwarantowanie przez bank zapłaty pewnej sumy pieniężnej dla jednej ze stron kontraktu, którą może być odbiorca danego towaru lub usługi, w przypadku gdy druga ze stron, będąca dostawcą lub wykonawcą określonej usługi, nie spełni swoich zobowiązań wymienionych w kontrakcie zawartym pomiędzy stronami.