Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa- jest to pisemna umowa pomiędzy bankiem (gwarantem) a beneficjentem. Gwarant zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty w momencie, gdy zleceniodawca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań finansowych. Aby nie ponosić takowego ryzyka, bank przed zawarciem umowy bada wiarygodność zleceniodawcy i wyznacza zabezpieczenie gwarancji.