Fundusz otwarty

Rodzaj funduszu inwestycyjnego, który sprzedaje jednostki uczestnictwa i jest zobowiązany do ich odkupienia w każdym momencie na żądanie uczestnika. Fundusz ten cechuje się zatem zmiennym kapitałem inwestycyjnym, jego majątkiem jest suma środków finansowych wniesionych przez uczestników. Uczestnikiem funduszu otwartego może zostać każdy, zarówno osoby fizyczne i prawne oraz instytucje nie posiadające osobowości prawnej. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ustalana jest codziennie.