Dyskonto

Dyskonto – sposób, w jaki oblicza się teraźniejszą wartośc kapitału. Dokonuje się tego w oparciu o prognozy przyszłej wartości. Kwota dyskonta jest odzwierciedleniem modyfikacji wartości pieniądza. Przy naliczaniu kwoty dyskonta stosuje się dyskontową stopę procentową. Bank dyskontuje należność poprzez jej wykup poniżej wartości kwoty, jaka obowiązuje przed okresem zapadalności.