Dyskonto proste

Jest to dokonanie potrącenia określonej wartości pieniężnej od sumy nominalnej papierów wartościowych ( dotyczy w szczególności czeków oraz weksli) Potrącenie dokonywane jest w przypadku zakupu papierów dłużnych przed terminem ich płatności. Do obliczenia wartości dyskonta prostego stosuje się metodę odsetek prostych