Derywaty

Ogólna nazwa instrumentów pochodnych takich jak opcje czy kontrakty terminowe. Wartość, jaką przyjmują derywaty jest ściśle zależna od wartości instrumentów bazowych. W zależności od rodzaju instrumentów pochodnych, jako instrumenty bazowe mogą występować przykładowo indeksy giełdowe. Początkowo wykorzystywane, jako zabezpieczenie przed ryzykiem inwestycyjnym obecnie powszechnie wykorzystywane w działaniach spekulacyjnych.