Czek

Czek – pisemny czek, dokument, będący poleceniem zapłaty kierowanym do banku. Wystawca czeku, czyli transant wypisuje na nim określoną kwotę pieniędzy, jaka ma być wypłacona osobie wymienionej na czeku, czyli reminentowi. Wypłaty dokonuje się z rachunku bankowego osoby fizycznej lub prawnej, która wystawiła czek.