Cesjonariusz

Osoba, na rzecz której dokonano cesji, czyli przeniesiono prawa do wierzytelności. Cesjonariusz otrzymuje uprawnienia od cedenta (osoby ustępującej). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, cesjonariusz przejmuje wszystkie prawa związane z wierzytelnością, łącznie z ryzykiem z nią związanym. Zgoda dłużnika na dokonanie cesji nie jest wymagana, chyba że określa to umowa zawarta między nim a wierzycielem.